suttasilo โพสต์ 2015-12-2 07:48:48

พลับพลึงธารคลองบางปรุ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

พลับพลึงธารคลองบางปรุ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง         ธรรมสวัสดีชมรมรักพลับพลึงธารคุระบุรีศรีพังงาวันนี้จะได้นำเสนอชมรม กลุ่มรักพลับพลึงทีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือที่คลองบางปรุอ.กะเปอร์ จ.ระนองเรื่องราวประวัติความเปนมาอย่างไรวันหลังจะสืบค้นมาให้ทราบกันวันนี้เอาภาพสวยๆจากเฟส "พลับพลึงธารคลองบางปรุ" มาให้ชมกันก่อนครับ


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: พลับพลึงธารคลองบางปรุ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง