suttasilo โพสต์ 2015-11-28 20:08:33

ฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พลับพลึงธาร

ฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พลับพลึงธาร          กิจกรรมหนึ่งในโครงการต่อชีวิตราชินีสายน้ำ : พลับพลึงธาร จ.พังงา คือ การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยืนโดยได้จัดทำกิจกรรมที่ ร.ร.คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557ขอนำภาพกิจกรรมการอบรมมาให้ชมกัน


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พลับพลึงธาร