suttasilo โพสต์ 2015-11-28 20:04:10

โครงการรักษ์ "ราชินีแห่งสายน้ำ"

โครงการรักษ์"ราชินีแห่งสายน้ำ"


          มูลนิธี SCG ได้จัดโครงการรักษ์ "ราชินีแห่งสายน้ำ" โดยร่วมกับทางโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงาเพื่ออนุรักษ์พลับพลึงธารที่นับวันยิ่งน้อยลง ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลาน !!
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: โครงการรักษ์ "ราชินีแห่งสายน้ำ"